Educote header

” Ze beschikt over een scherp analytisch vermogen “

Marcel de Roij

WSNS PO

Intern begeleiders vervullen een sleutelpositie in de school, zij zijn de spil in de leerlingzorg op school. Als geen ander weet Sandra Koot hoe belangrijk de taak/functie van de intern begeleider is. Zij is immers van 2004 tot 2010 vanaf de start voorzitter geweest van de Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders (LBib). De intern begeleider (IB’er) is in het basisonderwijs niet meer weg te denken. De IB’er heeft een eigen positie en taak op het terrein van de zorgverbreding tussen kinderen, leerkrachten, directie en ouders.

IB’ers hebben te maken met een scala aan vragen van leraren, leerlingen en ouders. Ze richten zich op collega’s, die ze begeleiden en coachen. Ze overleggen met de directie en denken mee over toekomstig beleid. Zorgverbreding is één van de belangrijkste uitdagingen voor de school. De intern begeleider begeleidt de leraren bij (het verbeteren van) het signaleren, analyseren en hulp bieden bij onderwijsleerproblemen. De intern begeleider mobiliseert de middelen en de mogelijkheden van de school, ordent die en zet die in voor hulp aan de leraar bij het onderwijs in de groep. De intern begeleider is de aangewezen persoon om met de leraar de handelingsverlegenheid te onderzoeken en ondersteuning daarin te genereren.

Educote versterkt uw interne begeleiders door studiedagen en/of workshops op maat te verzorgen al naargelang uw vraag.

Verdieping IB-netwerk

Elk samenwerkingsverband kent een professioneel IB-netwerk. Intern begeleiders vinden hun netwerkbijeenkomsten meestal onmisbaar. Maar ze vinden vaak ook dat het leren van elkaar oppervlakkig blijft en veelal wordt de overdracht in de school als minimaal ervaren.
Elke intern begeleider gaat graag naar dit IB-netwerk, om er gelijkgestemden te vinden, inhoudelijk nieuwe kennis op te doen door interessante lezingen en om te horen hoe anderen het doen. We brengen er veel vanuit de eigen praktijk, maar halen we er ook genoeg uit om op de eigen school mee verder te kunnen?

Doel van training ‘verdieping IB-netwerk’

Het doel van dit traject is om het netwerk zo te versterken dat diep leren een vanzelfsprekendheid wordt. De intern begeleiders construeren zelf hun activiteiten en zoeken met elkaar de verdieping zodat de overdracht naar de eigen school sneller en maar ook duurzamer verloopt.

Voor wie

Het traject is bedoeld voor startende en langer functionerende IB-netwerken:

 • die hun eigen bijdrage als IB’er voor de school als professionele organisatie willen vergroten;
 • die goed lopen, maar die zien dat er weinig rendement is van het gemeenschappelijk netwerkleren in de opbrengsten voor de betreffende scholen;
 • waarin veel leden merken dat hun rol steeds meer het coachen en begeleiden van leraren wordt;
 • waar Passend onderwijs als grote taak wordt ervaren om vorm te geven op de desbetreffende scholen;
 • waarin de ib-leden met elkaar samen beleid willen maken voor hun SWV;
 • als een opfrisbeurt voor je bestaande ib-netwerk om meer van elkaar te leren én het geleerde in je school te kunnen toepassen.

Steeds weer van elkaar leren, dat levert ons de krachtigste zorgstructuur op.

Traject

Als netwerk laat je je vijf keer begeleiden in een bijeenkomst van een dagdeel, waarin ook ruimte is voor de ‘gewone’ agenda. We dragen werkvormen en oefensituaties aan, die deelnemers vervolgens zelf in kunnen zetten in het netwerk, maar ook in de eigen school. We oefenen, aan de hand van de bestaande praktijk, op scherpere intervisie-, feedback- en coachingstechnieken. We onderzoeken daarbij kritisch manieren om te kijken naar de ontwikkeling van je teamleden, je totale school en jezelf.

Coöperatief leren

Coöperatief leren is een werkwijze om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Coöperatief leren biedt de leraar meer mogelijkheden tot differentiatie en leerlingen kunnen van elkaar leren, niet alleen kennis, maar ook vaardigheden.Er is een onderscheid tussen groepswerk en coöperatief leren. Coöperatief leren is een bewust in te zetten instrument met de volgende voordelen:

 • het biedt meer differentiatiemogelijkheden voor de leraar, doordat hij niet steeds klassikaal instructie hoeft te geven;
 • een leraar pakt coöperatief leren gestructureerd aan, waardoor het leren van leerlingen meer diepgang en kwaliteit krijgt;
 • het coöperatief leren draagt bij aan een goed pedagogisch klimaat en het werkt preventief op gedragsproblemen;
 • coöperatief leren versterkt àlle leerlingen en verbreedt de leerlingen in sociale, samenwerkings- en communicatieve vaardigheden.
 • coöperatief leren heeft expliciet aandacht voor samenwerkingsvaardigheden.
 • leerlingen weten dat ze elkaar nodig hebben om activiteiten met succes uit te voeren;
 • elke leerling is individueel verantwoordelijk en weet wat zijn bijdrage is geweest aan het eindresultaat.
 • leerlingen communiceren veel met elkaar, wisselen zo kennis, ideeën en informatie uit. Bovendien ontdekken zij dat ze samen meer weten dan alleen.
 • coöperatief leren maakt expliciet ruimte voor evaluatie: de leraar en leerlingen kijken gezamenlijk naar het proces en het product van het samenwerken. De leerling moet namelijk (kunnen) reflecteren op hoe het proces is verlopen;

Educote kan met scholen en ib-netwerken gedurende vier dagdelen het coöperatief leren introduceren, waarna een verdere implementatie in uw team mogelijk is.

Trainingen

Educote kan zowel IB’ers als directeuren trainen in HGW. Na deze training passen directie en IB’er de uitgangspunten van HGW toe in hun werk: ze werken constructief samen met alle betrokkenen in en buiten de school en kunnen HGW implementeren in de zorgstructuur. Door het werk van de IB’er ontstaat een olievlekwerking in de school. Van directie en IB’er vraagt dit handelingsgericht begeleiden.

Daarnaast kan Educote ook schoolteams trainen in HGW in drie bijeenkomsten. 
Zie hiervoor de Training Handelingsgericht Werken

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken (HGW) is een systematische manier van werken dat er toe leidt dat het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van iedere leerling. Deze behoeften formuleer je door aan te geven wat een leerling nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. Leerlingkenmerken worden vertaald naar onderwijsbehoeften.

Bij HGW neemt men ook op de kenmerken van de onderwijsleer‐ en de opvoedingssituatie mee. Afstemming op zowel de leerling, de ouders en de school. Bij HGW wordt de handelingsvaardigheid van de leraar centraal gezet in het zoeken naar afstemming, in het tegemoet komen aan de (specifieke) onderwijsbehoeften van de kinderen in de groep.

De intern begeleider doet dit ook op het gebied van handelingsgericht begeleiden en ondersteunen, gericht op het verstevigen en vergroten van de handelingsbekwaamheid van de leraren.

Directeuren reflecteren samen met de interne en externe begeleider op hun schoolbeleid in relatie tot de missie en koers van hun school en reflecteren op hun onderwijskundig leiderschap om tot een duurzame verandering in het denken en werken op school te komen.

Training Handelingsgericht Werken (HGW) in de school 

Training schoolteams

Een schoolteam volgt drie bijeenkomsten:

E

In de eerste bijeenkomst

worden de zeven uitgangspunten van HGW behandeld: wat betekenen deze uitgangspunten concreet voor de leraar, de IB’er en de directie? De leraren onderzoeken wat ze al handelingsgericht doen en waar hun kwaliteiten liggen. Iedere leraar maakt een eigen plan gericht op wat hij handelingsgerichter wil gaan doen. Daarna gaat ieder met zijn eigen plan aan de slag.

E

In de tweede bijeenkomst

staan ieders ervaringen centraal. Wat ging goed en wat is geleerd? We bespreken de schoolvisie op het leren van de leerlingen. Daarna gaan we concreet aan de slag met de eigen leerlingen. Welke doelen zijn voor deze leerlingen haalbaar en wat hebben ze nodig om dat doel te kunnen bereiken? Wat doe je als leraar om af te stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. De huidige handelingsplannen worden bekeken en aangepast. Ook gaan we na wat de ondersteuningsbehoeften van de leraren zijn en hoe de IB’er daar een rol in kan spelen.

E

In de derde bijeenkomst

staat het communiceren met ouders centraal. Veel leraren vinden gesprekken met ouders moeilijk. Hoe zorg je ervoor dat je elkaar begrijpt, HGW geeft hier richtlijnen voor. Na deze bijeenkomst gaan de leraren oefenen met het toepassen van de richtlijnen. Aan het eind van de drie bijeenkomsten vullen de leraren een reflectie in. De ondersteuningsbehoeften die hieruit naar voren komen vormen de basis voor het verdere implementatietraject.

Met elke school, directeur en IB’er wordt een intakegesprek gevoerd, om maatwerk te leveren passend bij de wensen van de school. Op schoolniveau is het wenselijk om een stuurgroep te vormen, met daarin de directeur, de IB’er en enkele leraren. Teamleden kunnen daar terecht met hun vragen en de stuurgroep zorgt er voor dat HGW op de agenda blijft staan.

Tussentijdse begeleiding kan bestaan uit:

 • het ondersteunen van de IB’er en directie / stuurgroep in het HGW-proces;
 • bijeenkomsten voor leraren die extra begeleiding willen op een bepaald gebied;
 • begeleiden van leerlingbesprekingen die gericht zijn op het benoemen van onderwijsbehoeften;
 • bijeenkomst over hoe leerlingen te betrekken van leerlingen bij hun eigen plan (bv. door de methode Kids’ Skills);
 • HGW en passend onderwijs.

Klassenmanagement

Veel leraren geven aan ondersteuning te willen op klassenmanagement. Wat we precies verstaan onder klassenmanagement is voor veel leraren verschillend. Educote verstaat onder klassenmanagement:

 • Het aanbrengen van structuur in de leersituatie en de interactie met de klas, vooruit denken, doelen stellen en hoge opbrengstverwachtingen hebben.
 • Het kunnen anticiperen op klassensituaties en leerlinggedrag.
 • Timemanagement, voldoende effectieve leertijd generen voor leerlingen met verschillende leerbehoeften en goede routines hanteren in de klas, waarbij leerlingen zich betrokken voelen.
 • Het effectief en ordelijk inrichten van de klas waardoor materialen, hulpmiddelen en de computers voor iedereen beschikbaar zijn. De inrichting van het lokaal stelt de leraar in staat rondes te maken, extra instructie te geven en toch overzicht te behouden.
 • Het creëren van individuele verwerkingsmogelijkheden (dag- en weektaak) en een gestructureerd lesverloop waardoor leerlingen leraaronafhankelijk verder kunnen en het mogelijk wordt individuele leerlingen te begeleiden.

Dit vergt nog al wat van de leraar. Educote kan uw schoolteam en ib-netwerk hierin begeleiden om tot een gezamenlijk gedragen beleid en uitvoering te komen. Dit kan tijdens studiedag(en) en/of workshops waarin we praktisch met de eigen praktijk als casuïstiek aan de gang gaan.

Coaching

Bij Educote vinden we coaching een vak: wie coacht, leert veel over zichzelf. Je bent als coach je eigen instrument. Hoe beter je jezelf kent en bewust kan inzetten, hoe effectiever je anderen kunt coachen. Coachen is echt iets anders dan begeleiden. Coachen is de ander zo uitdagen en steunen dat zij grotere prestaties leveren en dat ze in staat worden gesteld het beste naar boven te halen uit zichzelf en hun omgeving. Het is gericht op het ontsluiten van potentieel van mensen om op die manier een maximum aan prestaties te realiseren.

Wil je je als begeleider verdiepen in coachingsvormen, dan biedt Educote je tijdens een studiedag of meerdere korte workshops een variatie aan coachingsvormen aan, waarbij je:

 • coachtechnieken leert inzetten in 1 op 1 gesprekken;
 • zicht krijgt op je eigen stijl en het effect daarvan in coaching;
 • je bewuster bent van je valkuilen en die van anderen, en je deze effectief kunt gebruiken;
 • in staat bent zowel positieve als negatieve feedback te geven en te ontvangen;
 • leert oplossingsgericht coachen.

We werken met praktijksituaties van de begeleiders. Je oefent met coachen en het zelf gecoacht worden. Je onderzoekt je eigen gedrag en opvattingen bij het coachen. Je leert om de lichaamstaal van de ander te benutten, je eigen non-verbale signalen te herkennen en ook in te zetten. Je neemt samen met anderen geregeld je eigen leerproces en de resultaten ervan onder de loep.

Educote kan voor u een aanbod op maat maken.

Coachen zonder inhoud is luchtgitaar spelen

Intervisie

Intervisie is voor begeleiders van doorslaggevend belang: de gezamenlijke reflectie op de eigen praktijk en het onderhoud daarvan zorgt voor professionalisering. Intervisie is een vorm van intercollegiale consultatie.

Intervisie als krachtig instrument voor professionalisering: begeleiders bereiken met intervisie meer diepgang dan tijdens een werkoverleg. Intervisie zorgt ervoor dat begeleiders ook stilstaan bij de werkzaamheden in de praktijk. Intervisie nodigt begeleiders uit om gezamenlijk te reflecteren en daarbij diepgaand na te denken, dus hun oordelen en conclusies uit te stellen.

Educote kan voor uw team van begeleiders nieuwe vormen van intervisie introduceren. De begeleiders krijgen hierdoor inzicht in de waarde en betekenis van intervisie voor de eigen praktijk. Men heeft zicht op de verschillende manieren om intervisie in de praktijk toe te passen. Verder is men in staat om intervisiegroepen te starten, te begeleiden en succesvol te implementeren binnen of buiten de eigen organisatie.

Doelgroep

Dit aanbod is geschikt voor ib’ers en begeleiders.

Inhoud begeleiding van intervisie door Educote:

 • benoemen van kenmerken van intervisie en de meerwaarde als professionaliseringsinstrument;
 • verschillende intervisiemethoden;
 • succesfactoren om als begeleider zelf in de eigen organisatie intervisiegroepen te starten en te begeleiden.

Kort wordt een theoretisch kader geschetst waarna we veel praktisch oefenen. Het kan een eenmalige studiedag / workshop zijn of bestaan uit een begeleiding gedurende meerdere dagdelen, waarin de resultaten en mogelijke vervolgstappen worden besproken. Om het leereffect te optimaliseren wordt er vooral met eigen casuïstiek van de deelnemers gewerkt.

Studiedagen / Workshops

Educote kan voor uw IB-netwerk studiedagen / workshops op maat verzorgen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Studiedag of workshops coaching.
 • Studiedag of workshops intervisie.
 • Studiedag of workshops coöperatief leren.
 • Workshop Co-teaching maakt leraren handelingsvaardiger (1 ½ uur).
 • Workshop Co-teaching: een pakkende aanpak voor Passend onderwijs (3 uur).
 • Een kennismakingsdag co-teaching, klik hier voor de inhoud.
 • Workshops ‘Gedragsproblemen in de school en de klas’, klik hier voor de inhoud.
 • Training verdieping IB-netwerk, klik hier voor de inhoud.

Uiteraard kunnen wij voor u ook een studiedag of workshop op maat maken afhankelijk van uw vraag.

Educote footer

Educote · Heikantsestraat 148 · 4841 ES Prinsenbeek · T 06 - 149 806 58 · E info@educote.nl · KvK 63963809 · Algemene voorwaarden · Colofon