Educote header

Ik accepteer jou precies zoals ik ben.

Leraren geven in toenemende mate aan zich handelingsverlegen te voelen in het adequaat reageren op gedragsproblemen. Gedrag staat op nummer een in de top drie van ondersteuningsbehoeften. Hoe werk je als school preventief, zodat gedragsproblemen verminderen en hoe reageer je adequaat op gedragsverstoringen? Hoe gaan we daar schoolbreed mee om?

Gedragsproblemen benadert Educote essentieel anders dan leerproblemen, het gaat hier niet alleen om het verwerven van kennis. In de vaardigheden van de leraar en de interactie van de leraar met de leerling ligt de sleutel tot succes. Preventieve inzet door gedragsmanagement voorkomt al veel gedragsproblemen, daarnaast dient elke leraar te beschikken over vaardigheden om kleine interventies te doen op gedragsproblematiek.

Sandra Koot van Educote heeft jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs en in cluster 4 om u te begeleiden om een schoolbrede aanpak op gedrag te realiseren die preventief werkt en effectief is bij gedragsproblemen. Daarbij wordt ook handelingsgericht gewerkt in de driehoek leraar, leerling en ouders.

Wat is SWPBS

School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak (alle schoolmedewerkers, leerlingen, ouders en zorgpartijen) gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat gedragsproblemen worden voorkomen en het leren wordt bevorderd. SWPBS heeft zich in de praktijk bewezen. Het is gebaseerd op gedeelde waarden, is positief van aard en werkt preventief. De aanpak is gebaseerd op de analyse van data van situaties binnen de eigen school om gedragsvraagstukken aan te pakken en de veranderingen te kunnen volgen. SWPBS is een aanpak die antwoord geeft op moeilijke onderwijssituaties en geschikt voor PO, SBO, VO en (V)SO.

De pijlers van SWPBS

SWPBS is gebaseerd op de volgende pijlers:

 • SWPBS staat voor schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden.
 • Preventie staat centraal: zoveel mogelijk voorkomen van probleemgedrag.
 • Positieve insteek: versterken van goed gedrag aan de hand van heldere, eenduidige verwachtingen t.a.v. gedrag.
 • Planmatige aanpak op basis van data.
 • Partnerschap met ouders en samenwerking met de externe partners.

Effecten van SWPBS

SWPBS is een in de praktijk bewezen, effectieve manier om gedragsproblemen te verminderen, leerprocessen te optimaliseren en te werken aan een positieve en veilige leeromgeving waarin de effectieve instructie- en leertijd toeneemt. 
Daarnaast laat de praktijk zien:

 • sterke afname van probleemgedrag;
 • toename van sociaal gedrag op school, in de klas en thuis;
 • betere samenwerking van het schoolteam met ouders en (jeugd)zorg;
 • reductie van het aantal disciplinaire maatregelen;
 • toename van de handelingsvaardigheid van leraren;
 • meer collegialiteit.

Een SWPBS-traject op school

De implementatie van de SWPBS-aanpak duurt drie jaar. Het eigen PBS-team stuurt het proces in de school aan. In dit PBS-team zit de directeur van de school, iemand vanuit de leerlingenzorg, een afvaardiging van leraren en overig personeel, een datamanager, een ouder en soms ook een leerling. De externe SWPBS-coach begeleidt de school en het PBS-team bij de implementatie van SWPBS. Ook kunnen AB’ers en medewerkers vanuit de jeugdzorg een rol krijgen in het implementatieproces naar leraren en leerlingen toe.

Wat doet de PBS-coach?

Het basisarrangement van de PBS-coach bestaat jaarlijks uit:

 • een dag scholing van het PBS-team, het gedragsteam intern in de school;
 • twee teamdagen met het team om de koers uit te zetten;
 • tien maandelijkse vergaderingen met het PBS-team;
 • gesprekken met de directie.

Gedragsmanagement

Ondersteuning op gedragsmanagement is de grootste behoefte van leraren. Vooral ten aanzien van gedragsproblemen voelen zij zich handelingsverlegen. Wil je als school met je team dit effectief aanpakken, hoe maak je dan snel een analyse van de moeilijke situaties? Welke factoren spelen een rol bij gedragsproblemen in de klas en in de school? Educote helpt u snel zicht te krijgen op alle factoren die daarbij een rol kunnen spelen en stelt u in staat vervolgens de juiste prioriteiten te stellen. U ontwikkelt de vaardigheden om op een oplossingsgerichte manier over ordeverstorend gedrag met uw collega’s te praten. Educote maakt hierbij gebruik van School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) uit de Verenigde Staten, een methodiek waarmee een schoolteam sterk in kan zetten op ‘goed gedrag kun je leren’. Tijdens de studiedag bespreken we veel praktische gereedschappen en tips die constructief en respectvol zijn voor leraar én leerling. Met deze verworven kennis en vaardigheden bent u in staat om op schoolniveau preventief te werken aan een goed leerklimaat.

Uw resultaat:

 • u bent goed op de hoogte van de actuele mogelijkheden t.a.v. pedagogisch handelen en gedragsmanagement;
 • u beschikt over de competentie tot het maken van een analyse van een moeilijke situatie in een groep;
 • u bent vaardig om uw collega’s op een oplossingsgerichte manier te coachen in de ‘moeilijke’ groep;
 • u bent bekend geraakt met het concept SWPBS;
 • u ziet mogelijkheden tot het opzetten van een schoolbreed plan om toe te werken naar een positieve leeromgeving en goed pedagogisch klimaat;

Na deze studiedag kan een schoolteam ervoor kiezen om gedurende drie jaar SWPBS te implementeren in de school.

Aandacht voor het pedagogisch klimaat

Leerproblemen, gedragsproblemen, ernstige incidenten in en rondom de school, opvoedingsvraagstukken van ouders, allemaal factoren die een negatieve invloed hebben op ‘het leren’ in de school. Een goed pedagogisch klimaat in de klas en in de school werkt preventief, het is de basis voor veiligheid, vertrouwen en schoolsucces. Educote is hierbij uw partner.

School, leerkrachten, leerlingen én hun ouders zijn samen verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat in de klas en op school. Een goed pedagogisch klimaat is meer dan een verzameling protocollen, afspraken en regels tussen school, leraren, leerlingen en ouders. Het vraagt om een integrale aanpak, om samenwerking tussen alle partners, ouders, school en leerling.

Educote ondersteunt scholen en hun teams bij het vormgeven en realiseren van een goed pedagogisch klimaat, veiligheid en een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Wij kunnen u op basis van observaties en gesprekken voorzien van advies, coaching en/of coaching-on-the-job om tot een veilig schoolklimaat te komen.

Alles wat aandacht krijgt, groeit.

U krijgt direct toepasbare handreikingen en/of oplossingen passend bij uw schoolsituatie, met als resultaat:

 • Een verbetering van het pedagogisch klimaat in het algemeen.
 • Betere leer- en werkresultaten van de leerlingen.
 • De professionalisering van leraren.
 • Door leerlingen en leraren gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor het omgaan in de eigen schoolomgeving.
Educote footer

Educote · Heikantsestraat 148 · 4841 ES Prinsenbeek · T 06 - 149 806 58 · E info@educote.nl · KvK 63963809 · Algemene voorwaarden · Colofon