Educote header

Algemene voorwaarden Educote

 

Artikel 1. Definities.

 1. Opdrachtgever: iedere (rechts) persoon die een opdracht tot het verrichten van Diensten en/of het leveren van Producten verstrekt.
 2. Educote: mevrouw S. Koot handelend onder de naam Educote, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, haar rechtsopvolger(s).
 3. Diensten en Producten: al hetgeen Educote ten behoeve van Opdrachtgever ontwerpt, vervaardigt, levert, onderneemt, dan wel doet ontwerpen, vervaardigen, leveren of ondernemen, waaronder coaching, professionalisering, advisering, training en procesondersteuning;
 4. Offerte: een, al dan niet voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst, schriftelijke aanbieding van Educote inhoudende een geheel vrijblijvende inschatting van de kosten verbonden aan de te verrichten Diensten en/of te leveren Producten.
 5. Opdrachtbevestiging: een schriftelijke bevestiging van de door Opdrachtgever aan Educote verstrekte en door Educote aanvaarde opdracht tot het verrichten van Diensten en/of het leveren van Producten.
 6. Overeenkomst(en): alle overeenkomsten tussen Educote en Opdrachtgever, niet beperkt tot de overeenkomsten van opdracht.
 7. Materiaal: verstaan al hetgeen ten behoeve van de opdracht tot het verrichten van de Diensten en/of het leveren van Producten door Educote aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, waaronder begrepen doch niet beperkt tot artikelen, boeken, procesbeschrijvingen, draaiboeken, software en onderzoeksinstrumenten.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging en Overeenkomst tussen Educote en Opdrachtgever waarop Educote deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Educote, voor de uitvoering waarvan door Educote derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Educote en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst waarop zij van toepassing zijn, kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomsten.

 1. Alle Offertes en aanbiedingen van Educote zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, komen Offertes steeds van rechtswege te vervallen bij gebreke van acceptatie van een Offerte binnen de daarvoor geldende termijn. Vanaf dat moment kan Opdrachtgever daarop in ieder geval géén beroep meer doen.
 3. De in Offertes opgenomen bedragen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in Euro’s. Indien Educote niet BTW-vrijgestelde activiteiten in opdracht van Opdrachtgever verricht, dient de Opdrachtgever tevens de hierover verschuldigde BTW aan Educote te voldoen.
 4. De Overeenkomst komt tot stand na ontvangst door Educote van de door Educote verstrekte en door Opdrachtgever ondertekende Offerte, dan wel doordat Educote een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Educote niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Inhoud en uitvoering Overeenkomst.

 1. Alle door Educote te verrichten Diensten en te leveren Producten worden mede gebaseerd op de door of namens Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen en de door of namens haar verstrekte gegevens, materialen en bescheiden, waarvan door Educote van de juistheid en volledigheid wordt uitgegaan.
 2. Meerkosten, voortvloeiend uit na totstandkoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever gewenste wijzigingen in- en/of aanvullingen op oorspronkelijk overeengekomen Diensten en of Producten, zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van prijzen die gelden ten tijde van de uitvoering respectievelijk levering van de betreffende Diensten respectievelijk Producten.
 3. Educote heeft het recht bepaalde werkzaamheden terzake Opdracht te laten verrichten door derden.
 4. Educote is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien Opdrachtgever met betaling van een (deel)factuur in gebreke blijft, is Educote gerechtigd de Overeenkomst, voor zover deze nog niet door haar is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van Opdrachtgever te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding.
 5. Educote is te allen tijde gerechtigd een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst te weigeren, indien dit naar haar oordeel in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht geraken in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe zij jegens Educote gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade (daaronder begrepen kosten) die Educote daardoor lijdt.
 7. De door Educote opgegeven of bevestigde termijnen voor (op)levering gelden nimmer als fataal. Overschrijding daarvan geeft geen aanspraak op schadevergoeding.

 

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst.

 1. Educote is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  3. door vertraging van de zijde van Opdrachtgever niet langer van Educote kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  4. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Educote kan worden gevergd, zoals bij ziekte van de persoon die namens Educote de overeengekomen werkzaamheden zal uitvoeren.
 2. Indien de oorzaak van de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Educote gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan:
  1. ontbinding tot één maand voor de overeengekomen startdatum van de uitvoering van de overeengekomen Diensten of leveringsdatum van het Product: 50% van het factuurbedrag;
  2. ontbinding binnen één maand voor de overeengekomen startdatum van de uitvoering van de overeengekomen Diensten of leveringsdatum van het Product: 100% van het factuurbedrag.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Educote op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Educote de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Artikel 6. Overmacht.

 1. Educote is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Educote geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Educote niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Educote heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Educote haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Educote kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 7. Intellectueel eigendom.

 1. Educote behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving toekomen op de werken, kennis en Materialen die Educote ten behoeve van het verrichten van Diensten en het leveren van Producten aan Opdrachtgever ter beschikking stelt. Educote heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Indien Educote bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van door Opdrachtgever verstrekte zaken, teksten, ideeën, namen, ontwerpen, concepten, et cetera garandeert Opdrachtgever dat Educote deze in het kader van de Overeenkomst vrij mag gebruiken en verveelvoudigen ongeacht het medium van gebruik en de mate van verveelvoudiging en vrijwaart Opdrachtgever Educote tegen alle aanspraken in verband met eventueel daarop rustende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden.
 3. Alle rechten, inclusief doch niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot alle door Educote respectievelijk de door deze ingeschakelde derden ontwikkelde, vervaardigde en/of geleverde Producten en verrichte Diensten blijven te allen tijde eigendom van Educote dan wel van de door deze ingeschakelde derden en/of derde rechthebbenden.
 4. Materiaal dat door Educote aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld mag door Opdrachtgever niet, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Educote vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, gedistribueerd en/of tegen vergoeding beschikbaar gesteld worden aan derden.
 5. Het is Opdrachtgever verboden wijzigingen of aanpassingen van welke aard dan ook aan te (doen of laten) brengen in het Materiaal, dat aan Opdrachtgever door Educote ter beschikking is gesteld.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de aan Opdrachtgever door of namens Educote of door haar ingeschakelde derden geleverde, ter beschikking gestelde of ontwikkelde materialen, ontwerpen, databestanden, websites of programmatuur daarvan te verwijderen of te wijzigen.
 7. Educote behoudt zich het recht voor Materiaal zonder voorafgaande aankondiging te actualiseren, te wijzigen of te herzien.
 8. Educote garandeert niet dat het Materiaal volledig juist bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. Educote is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van het Materiaal, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van het Materiaal door virussen of het niet correct functioneren van het Materiaal.
 9. In geval van overtreding door Opdrachtgever van één of meer bepalingen van dit artikel 7 verbeurt Opdrachtgever aan Educote een dadelijk, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare boete van € 100.000,– (zegge: eenhonderdduizend Euro) per overtreding, vermeerderd met € 10.000,– (zegge: tienduizend Euro) voor iedere dag dat een ingegane overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Educote om staking van het onrechtmatig handelen te vorderen en onverminderd het recht van Educote om naast de aldus verbeurde boete aanspraak te maken op integrale schadevergoeding.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.

 1. Alle door Educote in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Educote totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Educote gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Educote veilig te stellen.

Artikel 9. Betalingen.

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Educote aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Educote aangegeven. Educote is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Educote is gerechtigd om voor de start van de uitvoering van de overeengekomen Diensten of leveringsdatum van de Producten een deel van het totale factuurbedrag te factureren.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Educote heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Educote echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10. Reclame.

 1. Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, binnen zeven dagen na factuurdatum bij Educote te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen.
 2. Alle door Opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Educote of andere gebreken in de door haar geleverde producten dienen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, binnen zeven dagen nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Educote te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen. De rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien zij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Educote zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.
 3. Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.

 1. Educote is, behoudens opzet of grove schuld van haar kant, niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, die Opdrachtgever, diens personeel of andere hulppersonen, of een derde mocht lijden en die is ontstaan bij of ten gevolge van de uitvoering van de overeengekomen opdracht door Educote, waaronder begrepen – maar niet uitsluitend – het niet of niet behoorlijk functioneren van door Educote geleverde Producten of Diensten dan wel het ondeugdelijk zijn van door Educote geleverde Producten of Diensten, alsmede schade tengevolge van niet-tijdige, onjuiste of onvolledige levering van Diensten of Producten.
 2. In het geval dat rechtens zou worden vastgesteld dat Educote ondanks het bepaalde in het vorige lid voor enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot de hoogte van de voor haar bestaande verzekeringsdekking. Wanneer de verzekeraar de lopende aansprakelijkheidspolis jegens Educote opzegt, is Educote gerechtigd haar werkzaamheden jegens Opdrachtgever op te schorten totdat een nieuwe aansprakelijkheidsdekking zal zijn verkregen. Educote verplicht zich om zich in te spannen om op zo kort mogelijke termijn nieuwe aansprakelijkheidsdekking te verkrijgen.
 3. Indien om welke reden dan ook geen verzekeringsdekking mocht bestaan, is de aansprakelijkheid van Educote beperkt tot de waarde van de gezamenlijke facturen die door Educote aan Opdrachtgever werden verzonden met betrekking tot het betreffende product of dienst tot het moment waarop het schade toebrengend evenement zich heeft voorgedaan.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Educote tegen alle aanspraken van haar hulppersonen, waaronder diens personeel of vertegenwoordigers, en/of derden, betreffende schade waarvoor Educote jegens Opdrachtgever aansprakelijkheid heeft uitgesloten en/of beperkt.
 5. Onverminderd hetgeen in artikel 10 van deze algemene voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding tegen Educote, behalve die welke door Educote is erkend, door het enkele verloop van twee maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
 6. Educote en Opdrachtgever zullen elkaar over en weer onverwijld op de hoogte stellen van iedere vordering, of dreigende vordering, of claim van derden, waarin aansprakelijkheid van Opdrachtgever en/of Educote besloten ligt of kan liggen.
 7. Het bepaalde in de leden 1-6 van dit artikel heeft betrekking op contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

Artikel 12. Onvoorziene omstandigheden.

 1. Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst tussen Educote en Opdrachtgever omstandigheden ontstaan of bekend worden die Educote bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan Educote haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet tijdig en/of volledig kan nakomen, treedt Educote niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
 2. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Educote blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk wordt, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van Opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de tussen partijen gesloten Overeenkomst ontbonden zonder dat Opdrachtgever deswege enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
 3. Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van Educote onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede – voor zover daaronder niet reeds begrepen – oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers (waaronder begrepen de leveranciers van brandstof, energie en water), transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van Educote of haar leveranciers.

Artikel 13. Geheimhouding.

 1. Educote en Opdrachtgever dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 14: Klachtenprocedure

 1. De doelstelling van de klachtenprocedure is het onderzoeken, beoordelen en toezien op de afhandeling van klachten van Opdrachtgevers van Educote
 2. Klachten kunnen betrekking hebben op:
  a) het handelen of nalaten van de trainer bij de uitvoering van een opdracht.
  b) financiële geschillen voortvloeiende uit de tussen de klager en Educote gesloten opdrachtbevestiging.
 3. Klachten dienen schriftelijk aan Educote te worden gemeld en zullen vertrouwelijk worden behandeld.
 4. Educote zal binnen vier weken reageren op een schriftelijk ontvangen klacht.
 5. Indien langer dan vier weken voor onderzoek van de klacht is benodigd, zal Educote de klager met toelichting hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tevens zal Educote aangeven wanneer uitsluitsel te verwachten is.
 6. De klager heeft een beroepsmogelijkheid door de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (www.degeschillencommissie.nl).
 7. Het oordeel van de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is bindend voor Educote

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op alle door Educote gesloten Overeenkomsten, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen in het kader van Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, tenzij Educote ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woonplaats van Opdrachtgever of een andere ingevolge de wet relatief bevoegde rechter.
Educote footer

Educote · Heikantsestraat 148 · 4841 ES Prinsenbeek · T 06 - 149 806 58 · E info@educote.nl · KvK 63963809 · Algemene voorwaarden · Colofon