Auteur: Sandra Koot

Opbrengstgericht werken aan gedrag

met het schooloverzicht als betekenisvol ankerpunt In het onderwijsveld wordt gedrag1 steeds meer gezien als domein waarop opbrengsten moeten worden bereikt. Een grote impuls hiervoor komt vanuit de maatschappelijke discussie over pesten. Dit heeft geleid tot de aanscherping van onderwijswetgeving op het punt van de sociale veiligheid in scholen. Als gevolg daarvan gaan scholen zich, vanuit het oogpunt van preventie, steeds meer richten op het stimuleren van gewenst sociaal gedrag. Een tweede impuls is afkomstig uit de oriëntatie op de 21ste-eeuwse vaardigheden, een set toekomstgerichte vakoverstijgende vaardigheden, waaronder een aantal sociale en zelfsturende vaardigheden. De derde impuls komt vanuit een omslag in het didactisch handelen; steeds meer leraren leggen het eigenaarschap van het leren bij de leerlingen zelf neer, vanuit het idee dat dit positieve effecten heeft op de motivatie, de leervorderingen en de zelfsturende vaardigheden. Scholen staan voor een uitdaging, want het sturen op een gedragsopbrengst is lastig te vergelijken met het verhogen van bijvoorbeeld de rekenopbrengst. Gedrag is situationeel, relationeel, interactioneel en afhankelijk van de ontwikkelingsfase. Het beoordelen ervan wordt daarom regelmatig als subjectief beschouwd. Een rekenles van een uur met een uitkomst op papier of digitaal is daarentegen veel concreter en objectiever te beoordelen. Opbrengstgericht werken aan gedrag is dan ook een vak apart. De systematiek om opbrengstgericht te werken op de vakgebieden rekenen en Nederlandse taal begint nu in elke school vaste vorm te krijgen. Hieronder wordt verstaan het cyclisch werken...

Read More

Volop kansen voor startende leraren

Nieuwe CAO: volop kansen voor starters Beginnende leraren krijgen maximaal drie jaar lang 40 uur per jaar extra voor professionalisering. Zij hebben recht op een coach die niet hun leidinggevende is. Deze coaching is gericht op het ontwikkelen van hun didactische vaardigheden in de klas. De cao beveelt aan dat starters met name lestaken krijgen plus de daarbij behorende voorbereiding, nakijken en scholing. In die drie jaar kan een starter zijn niveau verbeteren van beginnend leerkracht tot basisbekwaam. Co-teaching is hier een uitstekend middel voor, het is coaching-on-the-job in de praktijksituatie van de startende leraar!...

Read More

Passend onderwijzen door co-teaching

Passend onderwijzen Passend onderwijs bieden is voor de meeste leerkrachten niet iets om in een middagje te leren. Het is een veelomvattend iets; naast dat ze standaard moeten differentiëren in drie groepen (basis, intensief en verrijkt), zijn er nog de individuele leerlingen op wie het onderwijsaanbod verder moet worden ‘gefinetuned’. Ga er maar aan staan! Excellente leerkracht Het lijkt wel of er van elke leerkracht wordt verwacht dat hij een excellente leerkracht gaat worden. Dat is natuurlijk aan elke leerling in Nederland gegund, maar of dat realistisch is..? Perfect passend onderwijs bestaat immers ook niet. Laten we het zo doen dat we ons in elk geval in die richting gaan ontwikkelen. Dan dringt zich automatisch de vraag op: hoe professionaliseren we leerkrachten? Welke vorm van professionalisering wérkt dan ook echt? Adviezen van ambulant begeleiders, korte cursussen, seminars, etc. leveren vaak niet het rendement op dat we ervan zouden verwachten. Dat komt doordat we niet ‘op de werkvloer komen’. Op de werkvloer Om op de werkvloer de handelingsbekwaamheid van leerkrachten te vergroten, ontwikkelde Sandra Koot de methodiek van co-teaching. Het betekent letterlijk ‘samen lesgeven’. Het is een intensieve vorm van coaching-on-the-job, die gedurende korte tijd plaatsvindt, op basis van een hulpvraag van de leerkracht. Die hulpvraag kan bijvoorbeeld gericht zijn op het klassenmanagement, op het geven van instructie aan de verrijkte groep of op het omgaan met een leerling met...

Read More

tweets